5510 SGK

5510   SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK  SİGORTASI KANUNU              Kanun Numarası                       : 5510              Kabul Tarihi                              : 31/5/2006              Yayımlandığı R.Gazete           : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200              Yayımlandığı Düstur                 : Tertip : 5  Cilt : 45      BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar                Amaç              MADDE […]

6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası                        : 6331 Kabul Tarihi                              : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete           : Tarih: 30/6/2012     Sayı :  28339  Yayımlandığı Düstur            : Tertip : 5  Cilt : 52    BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve […]

İş sağlığı ve Güvenliği Kurulu nedir?

    Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren  tarafından, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere oluşturulan kuruldur. Kurul aşağıda belirtilen kişilerden oluşur: İşveren veya işveren vekili, İş güvenliği uzmanı, İşyeri hekimi, İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle […]

Acil Durum Planı nedir?

  Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları, Acil durum planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı, Güvenli yer: Acil durumların olumsuz sonuçlarından […]

İşyeri Hemşiresi Kimdir?

  İşyeri hemşiresi: 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hemşireliği belgesine sahip hemşire/sağlık memurunu ifade eder.

İşyeri Hekimi Kimdir?

  İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi ifade eder.

İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?

    İş Güvenliği Uzmanı:  iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı ifade eder.

Risk Değerlendirmesi Nedir?

  Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları ifade eder.

Tel: 326 221 77 94 Gsm: 533 720 4391 E Mail: info@osgbhatay.com